Groussen Merci un Madame Sadler Liliane

Groussen Merci un Madame Sadler Liliane

Geschter fierum Mätch huet d'Equipe  een Cadeau iwwerreescht fir Merci ze soen dass Madame Sadler Liliane d'Uniform vun eisen Seniors Reserves wäscht.
 
Och een groussen Merci vum ganzen Comité dofir.