Memberskaart


Fir eng Memberskaart beim FC Jeunesse Useldange gin et folgend Formulen:

25€ Membre du FC JEUNESSE USELDANGE
40€ Membre du FC JEUNESSE USELDANGE + Membre VETERANS

50€ Membre du FC JEUNESSE USELDANGE + ABO
65€ Membre du FC JEUNESSE USELDANGE + Membre VETERANS + ABO

Kontonummer:
CRRA LU28 0090 0000 3026 9609

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE