post

Ball vum Match Useldeng – Miersch

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Miersch den 03.05.19 gouf gestëft vum „Jérome Heirendt“.
E groussen Merci fir desen Geste.