post

Ball vum Match Useldeng – Kielen

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Kielen den 12.05.19 gouf gestëft vum „Claude Rieff“.
E groussen Merci fir desen Geste.