post

Ball vum Match Useldeng – Lorentzweiler

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Lorentzweiler den 26.04.19 gouf gestëft vum „Petz Neuhengen“.
E groussen Merci fir desen Geste.