post

Ball vum Match Useldeng – Berduerf/Consduerf

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Berduerf/Consduerf den 07.04.19 gouf gestëft vum „Peggy Fettes“.
E groussen Merci fir desen Geste.