post

Ball vum Match Useldeng – Norden02

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Norden02 den 24.03.19 gouf gestëft vum „Anzia Gerard“.
E groussen Merci fir desen Geste.