post

Ball vum Match Useldeng – Äischdall

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Äischdall den 10.03.19 gouf gestëft vum „Bertemes Gast“.
E groussen Merci fir desen Geste.