post

Ball vum Match Useldeng – Schieren

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Schieren den 4.11.18 gouf gestëft vum „Schaaf Raoul vun Schandel“.
E groussen Merci fir desen Geste.