post

Ball vum Match Useldeng – Maerzeg

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Maerzeg den 14.10.18 gouf gestëft vun „Coiffeur Barber BEIM ANES vun Groussbus.
E groussen Merci fir desen Geste.