post

Ball vum Match Useldeng – Strossen

Den Ball vum Coupe de Luxembourg’s Match Useldeng – Strossen den 23.09.18 gouf gestëft vum „Hansen Marc“.
E groussen Merci fir desen Geste.