post

Ball vum Match Useldeng – Stengefort

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Stengefort den 15.09.18 gouf gestëft vum „Rieff Claude“.
E groussen Merci fir desen Geste.