post

Ball vum Match Useldeng – Bastenduerf

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Bastenduerf den 26.08.18 gouf gestëft vum „Camille Balthasar“.
E groussen Merci fir seng lecker Hamburger.